Zajęcia

Podstawowym zadaniem naszego Przedszkola jest stwarzanie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w radosnej atmosferze pełnej troski, poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności i miłości. Chcemy zapewnić naszym wychowankom szczęśliwe dzieciństwo czyli świat beztroskiej zabawy, radości i spontaniczności.

Priorytetem Niepublicznego Przedszkola Artystycznego "Czarodziejski Ogród" jest pomoc dziecku w:

- rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły
- wypracowaniu szacunku do porządku u do pracy
- wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej
- osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem
- wypracowaniu podstaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, uzależnieniu od nagrody
- formowanie podstaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji
- szacunku dla pracy innych
- rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy
- osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa

Założone cele edukacyjne osiągane są poprzez stosowane aktywizujących form i metod pracy, w szczególności tych, które realizują treści wychowania artystycznego.

Podstawą edukacji artystycznej jest zabawa, ruch i ekspresja twórcza - jako naturalne aktywności i potrzeby dziecka. Nic bardziej nie stymuluje wszechstronnego rozwoju dziecka jak polaczenie tych trzech elementów.

Do pełnego rozwoju dziecka niezbędne jest kształtowanie twórczych kompetencji i podstaw oraz ich rozwijanie. Można to osiągnąć w procesie edukacyjnym, który trenuje zdolności twórcze poprzez spontaniczne działania w zakresie rysunku, muzyki, gestu, ruchu czy improwizowanej gry teatralnej.

Współczesne tendencje w pedagogice akcentują znaczenia czynnego uczestnictwa dzieci w procesie edukacyjnym, czyli stwarzanie dziecku warunków do intensywnego poznawania i przeżywania świata, w słów Konfucjusza: "Powiedz mi, a na pewno zapomnę. Pokaż, a jest szansza, że zapamiętam. Pozwól przeżyć, a będę pamiętał całe życie."

Zajęcia dodatkowe

Uzupełnienie realizowanych w przedszkolu treści programowych stanowią zajęcia dodatkowe:

1. Zabawy muzyczne -
Cele zajęć:
- rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozwijanie ekspresji ruchowej
- pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci
- rozwijanie szybkiego reagowania na zmiany rytmu i tempa
- umiejętność współdziałania w zespole

2. Zabawy plastyczne - prowadzone raz w tygodniu przez nauczycielkę Edytę Gajewską
Cele zajęć:
- rozbudowanie kreatywnej postawy uczelnia wobec sztuki i jej wytworów
- tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych
- rozwój wyobraźni twórczej
- umożliwienie ekspresji plastycznej
- kształtowanie kreatywne postawy wobec otoczenia

3. Zabawy językiem angielskim - prowadzone dwa razy w tygodniu przez lektora Justynę Laprus
Cele zajęć:
- osłuchanie się z językiem angielskim
- bogacenie słownictwa
- poznanie piosenek, wierszyków w języku angielskim
- rozumienie prostych wyrazów i poleceń w języku angielskim
- śpiewanie prostych piosenek

4. Zabawy logorytmiczne - prowadzone raz w tygodniu przez logopedę Elżbietę Krowicką
Cele zajęć:
- rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości poprzez ekspresję słowną, muzyczno -ruchową
- umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności
z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu
- identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
- uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie się w sposób niewerbalny

5. Gimnastyka korekcyjna - prowadzone raz w tygodniu przez nauczycielkę Edytę Gajewską
Cele zajęć:
- wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego
- wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mieśniowo-wiązadłowej kręgosłupa
- podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej
- wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała

6. Zabawy z psychologiem - terapeutą zajęciowym prowadzone raz w tygodniu przez terapeutę Katarzynę Kamińską
Cele zajęć:
- akceptacja samego siebie
- rozwój asertywności i empatii
- niwelowanie lęków
- zwiększanie poczucia własnej wartości
- rozwój zainteresowań i uzdolnień
- radzenie sobie ze stresem
- usprawnienie motoryki małej i dużej

7. Zabawy taneczne - organizowane raz w tygodniu przez ATP Akademia Tańca Piasecki
Cele zajęć:
- radość i przyjemność podczas zabaw przy muzyce
- ćwiczenie koncentracji, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce
- możliwość wyrażania siebie poprzez zabawy muzyczno-taneczne oraz współtworzenie układów tanecznych
- umiejętność współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb
- poprawiania własnej sprawności i kontroli swojego ciała, kształtowanie prawidłowej postawy
- poznawania tańców latynoamerykańskich i towarzyskich

Galeria

Galeria
Copyright by www.przedszkole-oca.pl 2013 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie b4design.pl